Asbestsanering i Stockholm: En översikt

05 maj 2024
Veronica Urena

editorial

Asbest, en gång hyllad för sina isolerande och eldtåliga egenskaper, är idag känt som en allvarlig hälsofara. I Stockholm, liksom över hela Sverige, har hanteringen och borttagningen av asbest blivit en viktig fråga för både fastighetsägare och de som arbetar med renovering av gamla byggnader. Att se till att detta farliga material tas bort på ett säkert och effektivt sätt är a och o. Denna artikel ger en djupdykning i asbestsanering i Stockholm, processen, lagar och regler, samt varför det är viktigt att anlita professionella för jobbet.

Vad är asbest och varför är det farligt?

Asbest är en benämning på olika mineraler som har fiberlik form. Det var mycket populärt i byggnadsindustrin från 1940-talet fram till 1980-talet på grund av dess styrka, slitstyrka och förmåga att motstå värme. De vanligaste former av asbest man kan stöta på i byggnader i Stockholm inkluderar krysotil (vit asbest), amosit (brun asbest) och krokidolit (blå asbest).

Riskerna med asbest uppstår när materialet blir skadat eller föråldrat. Asbestfibrer kan frigöras i luften och andas in och leda till allvarliga lungsjukdomar såsom asbestos, lungcancer och mesoteliom. Därför är det kritiskt att hantera och avlägsna asbest på ett säkert sätt för att skydda människors hälsa.

asbestsanering i Stockholm

Riktlinjer och lagstiftning för asbestsanering

För att säkerställa säker hantering av asbest finns det strikta lagar och regler som måste följas under asbestsanering. I Sverige regleras asbesthantering av Arbetsmiljöverket. Alla verksamheter som arbetar med asbest måste följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2015:7). Det betyder att företag som utför asbestsanering måste ha rätt utbildning, utrustning och tillstånd för att få genomföra arbetet.

Innan asbestsanering inleds i Stockholm måste en riskbedömning utföras. Detta innebär att lokalisera var asbesten finns, dess skick och hur arbetet ska utföras för att minimera spridningen av fibrer. Detta är följt av en noga utformad saneringsprocess som måste dokumenteras och följas exakt.

Processen för asbestsanering

Asbestsanering i Stockholm är en komplex process som måste genomföras med stor försiktighet. Processen börjar med att upprätta en arbetsplats där asbestfibrer inte kan spridas till omgivningen. Detta kan innefatta lufttäta avskärmningar och negativt lufttryck för att förhindra att fibrer tar sig ut.

Arbetarna måste bära personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive andningsskydd och skyddskläder, för att förhindra exponering. Asbestmaterialet måste fuktas för att minska mängden fibrer som frigörs när det tas bort. All avlägsnad asbest måste sedan förpackas på ett säkert sätt och transporteras till godkända deponier för farligt avfall.

Det är också viktigt att notera att all asbestsanering måste rapporteras till rätt myndigheter, och det måste finnas dokumentation över hur arbetet har utförts.

Fler nyheter